filing status

〈美〉纳税申报身份 个人在申报所得税时有四种方式可供选择:1单独申报;2户主申报;3夫妻共同申报;4夫妻分别申报。纳税人申报的纳税身份决定计算其税负时的税率,其中以夫妻共同申报最为有利。