assart land

(英格兰古法)长子继承之公簿地产 在苏塞克斯的罗德菲尔德〔Rotherfield〕凭领主法院案卷副本保有的地产 …

assart land 查看全文 »