litis contestation

争讼程序 在罗马法中,指诉讼双方当事人都向裁判官〔praetor〕陈述完各自的主张后所进行的诉讼阶段。它被认为 …

litis contestation 查看全文 »