outstanding stock

在外股票;流通股票 已发行尚未偿付的股票;由投资者拥有、发行公司未回购的股票。亦称作「outstanding …

outstanding stock 查看全文 »